Калкулатори

калкулатори Калкулатори

Заплата Бруто/Нето

Изчислява заплати, осигуровки и данъци, дължими по трудови договори.

към Заплата Бруто/Нето

Граждански Договор

Изчислява хонорари, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

към Граждански Договор

Самоосигуряващ се Съдружник

изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица

към Самоосигуряващ се Съдружник

Свободни Професии

Изчислява осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица със свободни професии.

към Свободни Професии

Трудов Стаж

Изчислява трудовия стаж между две дати съобразно почивните и празничните дни.

към Трудов Стаж

Полагащ се Отпуск

Изчислява дните полагащ се отпуск между две дати, съобразявайки ползвания между тях отпуск.

към Полагащ се Отпуск

Неизползван Отпуск

Изчислява размера на обезщетението за неизползван отпуск при напускане.

към Неизползван Отпуск

Провизии за Отпуски

Изчислява провизията за неизползваните в предприятието отпуски за целите на отчетите.

към Провизии за Отпуски

Авансови Вноски по ЗКПО

Определя периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък.

към Авансови Вноски по ЗКПО

Слаба Капитализация

Изчислява размера на непризнатите и признатите за данъчни цели разходи за лихви.

към Слаба Капитализация

Ограничени Разходи по Заеми

Изчислява размера на непризнатите и признатите за данъчни цели разходи по заеми.

към Ограничени Разходи по Заеми

Трансформиране на Активи

Изчислява как наетите активи се представят като активи с право на ползване съгласно МСФО 16.

към Трансформиране на Активи
калкулатори теми

Теми

Съдържанието в платформата е предварително планирано, за да бъде минимално и достатъчно за вземане на бързо и професионално решение по почти всеки практически казус. За удобство, всички ресурси са групирани по теми.


За всеки един ресурс е експертно преценено към членовете на кой нормативен акт да бъде свързан. Членовете във всеки нормативен акт също са експертно свързани помежду си, когато това е логически и правно обосновано за тяхното точно разбиране и прилагане.


Към члена в нормативния акт, който е най-определящ за вашия казус, ще намерите свързани всички ресурси и други членове, които ще ви помогнат за бързото и професионално решаване на казуса.

кликни всички теми

Последно качено

МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи

Проверки от Инспекцията по труда

Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане

Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове

Наредба № 15 от 27 Юни 2006 г. за Здравните Изисквания към Лицата, Работещи в Детските Заведения, Специализираните Институции за Деца и Възрастни, Водоснабдителните Обекти, Предприятията, които Произвеждат или Търгуват с Храни, Бръснарските, Фризьорските и Козметичните Салони

Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел

Наръчник Корпоративно Подоходно Облагане за 2020 г.

Последваща корекция в срока на договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване